Skolotāji

Klašu audzinātāji

Irkle Sanita -1.a klase / 341. kab.

Šnepste  Ilze -1.b klase / 112. kab.

Petroviha Natalija -2.a klase / 224. kab.

Spruģevica Lita -2.b klase / 115.kab.

Pavlova Gaļina- 3.a klase / 225. kab.

Zīberga Judīte – 3.b klase / 114. kab.

Ivanova Svetlana – 4.a klase / 348.kab.

Pāvelsone Sarmīte -4.b klase / 111.kab.

Klajuma Māra – 4.c klase / 113. kab.

Šķibuste Iveta – 5.a klase / 230. kab.

Zaķis Ģirts – 5.b klase / 232. kab.

Apfelbauma Kaija -5.c klase / 339. kab.

Dzene Zaiga – 6.a klase / 256. kab.

Kačevska -Brante Inita – 6.b klase / 233. kab.

Bite Zanda -6.c klase / 119. kab.

Valova Astrīda -7.a  klase /118. kab.

Dobele Skaidrīte – 7.b klase / 117. kab.

Trokša Vineta -7.c klase / 344. kab.

Ivanets Svetlana -8.a klase / 352. kab.

Dejus Ineta- 8.b klase / 231. kab.

Nudga Marina -9.a klase / 354.kab.

Leimane Agija -9.b klase / 116. kab.

Cinciusa Inta -9.c klase / 343. kab.

Ameļina Agita -10.a klase / 349. kab.

Švarca Lana -11.a klase / 228. kab.

Špehte Elita -12.a klase / 347. kab. 

Priekšmetu skolotāji

Angļu valoda- Ivanova Svetlana, Špehte Elita, Riekstiņa Beata, Roberts Skutelis, Ieva Tīrmane

Bioloģija- Burka Iveta, Lesiņa Emīlija, Lagzdiņa Linda

Dabaszinības- Burka Iveta, Ozoliņa Olga

Datorika -Zemture Kristīne

Fizika- Ozoliņa Olga, Maranika Jautrīte

           Filozofija – Ameļina Agita

Ģeogrāfija – Ivanets Svetlana, Valova Astrīda

Informātika -Sametis Andris, Zemture Kristīne

           Inženierzinības – Kambuts Alvis

Krievu valoda- Dzene Zaiga, Čigarina Marina, Nudga Marina, Sizasa Viktorija

Ķīmija- Bērzniece Inguna, Lesiņa Emīlija

Latvijas un pasaules vēsture- Ameļina Agita, Valova Astrīda

Latviešu valoda un literatūra -Cinciusa Inta, Dzene Zaiga, Dejus Ineta, Leimane Agija, Pastare Vita, Zīberga Judīte, Apfelbauma Kaija

Matemātika- Dobele Skaidrīte, Pinkovska Ilze, Rudēvica Inguna, Sametis Andris, Trokša Vineta, Vagulāne Janita

Dizains un tehnoloģijas –  Brensone Gunta,  Kačevska-Brante Inita, Kambuts Alvis

Mājturība un tehnoloģijas –Bite Zanda, Ivanets Svetlana, Kačevska-Brante Inita, Kambuts Alvis

Mūzika -Novikova Jeļena, Ziemele Antra

           Politika un tiesības – Ameļina Agita

Sociālās zinības -Šķibuste Iveta

Sports un veselība – Šteinberga Ināra, Riekstiņa Beata, Veidemane Samanta, Zaķis Ģirts

Vācu valoda- Blažēviča Žanna

Vizuālā māksla- Bite Zanda, Ivanets Svetlana, Kačevska-Brante-Inita

           Kultūras pamati -Kačevska – Brante Inita

           Programmēšana – Damberga Arnita

           Teātra māksla – Kazaka Inga

           Tehniskā grafika – Kambuts Alvis