Skolotāji

Klašu audzinātāji

KlaseKabinetsKlases audzinātājs
1.a115. kab.Lita Spruģevica
1.b114. kab.Annija Horste
1.c343. kab.Gundega Gūtmane
2.a111. kab.Sarmīte Pāvelsone
2.b113. kab.Māra Klajuma
2.c112. kab.Tatjana Kaudze
3.a341. kab.Sanita Irkle
3.b344. kab.Ilze Šnepste
4.a225. kab.Gaļina Pavlova
4.b228. kab.Samanta Veidemane
5.a346.kab.Marina Čigarina
5.b231.kab.Judīte Zīberga
6.a348. kab.Svetlana Ivanova
6.b347. kab.Elita Špehte
6.c224. kab.Inta Cinciusa
7.a230. kab.Iveta Šķibuste
7.b339. kab.Ģirts Zaķis
7.c340. kab.Beata Riekstiņa
8.a256. kab.Zaiga Dzene
8.b236. kab.Inita Kačevska-Brante
8.c119. kab.Zanda Bite
9.a118.kab.Astrīda Valova
9.b117. kab.Skaidrīte Dobele
9.c121. kab.Antra Ziemele
10.a351. kab.Janita Vagulāne
11.a116.kab.Agija Leimane
12.a349.kab.Agita Ameļina

 

Priekšmetu skolotāji

Priekšmets Skolotājs
Angļu valoda Ivanova Svetlana, Špehte Elita, Riekstiņa Beata, Roberts Skutelis, Annika Radele
Bioloģija Burka Iveta, Lesiņa Emīlija, Lagzdiņa Linda
Datorika Lagzdiņa Linda,  Zemture Kristīne, Sametis Andris
Dabaszinības Lagzdiņa Linda , Spruģevica Lita, Burka Iveta.
Fizika Ozoliņa Olga, Maranika Jautrīte
Ģeogrāfija Ivanets Svetlana, Valova Astrīda
Inženierzinības Kambuts Alvis, Maranika Jautrīte
Krievu valoda Dzene Zaiga, Čigarina Marina,  Sizasa Viktorija
Ķīmija Bērzniece Inguna, Lesiņa Emīlija
Latvijas un pasaules vēsture Ameļina Agita, Valova Astrīda
Latviešu valoda un literatūra Cinciusa Inta, Dzene Zaiga, Dejus Ineta, Leimane Agija, Pastare Vita, Zīberga Judīte
Matemātika Dobele Skaidrīte, Pinkovska Ilze, Runča Inguna, Sametis Andris, Vagulāne Janita
Dizains un tehnoloģijas Brensone Gunta,  Kačevska-Brante Inita, Bite Zanda,  Kambuts Alvis
Mājturība un tehnoloģijas Ivanets Svetlana, Kačevska-Brante Inita, Kambuts Alvis
Mūzika Novikova Jeļena, Ziemele Antra, Petriņa Zane
Vēsture un sociālās zinātnes Šķibuste Iveta, Ameļina Agita
Sports un veselība Šteinberga Ināra, Riekstiņa Beata, Veidemane Samanta,Zaķis Ģirts
Vācu valoda  Blažēviča Žanna
Vizuālā māksla Bite Zanda, Ivanets Svetlana, Kačevska-Brante-Inita
Programmēšana Dambergs Kristaps
Teātra māksla Kazaka Inga
Projekta darbs  Zemture Kristīne, Lesiņa Emīlija