Atbalsta personāls

Ventspils 6. vidusskolas

atbalsta personāla sadarbības komanda

Direktores vietniece                        I. Pinkovska                    [email protected]

Direktora vietniece                            L. Švarca                         [email protected]

Sociālais pedagogs                           L. Priedoliņa                   liga.priedoliņ[email protected]

Speciālais pedagogs                        I. Šabāne                         [email protected]

 Psihologs                                           O. Smirnova                    [email protected]

Medicīnas māsa                                 I. Pujate                           [email protected].

Logopēds                                           S.Bertāne                           solvita.bertā[email protected]

Skolotāja                                            I. Cinciusa                         [email protected]

 Atbalsta personāla komandas darba mērķi un uzdevumi

Komandas darba mērķi:

 1. veikt mērķtiecīgu pedagoģiskā, sociālā un psiholoģiskā darba organizēšanu un koordinēšanu;
 2. sekmēt izglītojamo ar mācīšanās grūtībām, uzvedības un sociālajām problēmām, un citām speciālajām vajadzībām  integrēšanu un iekļaušanu izglītības procesā;
 3. veicināt skolēnu vecāku (aizbildņu) līdzdalību un sadarbību izglītojamā ar mācīšanās, uzvedības un sociālajām  grūtībām  izglītības procesā.

Komandas darba uzdevumi:

 1. identificēt potenciālo mērķgrupu atbalsta sniegšanai;
 2. izpētīt iespējamos mācību grūtību cēloņus un uzvedības traucējumu rašanās cēloņus;
 3. noteikt pedagoģisko, sociālo un psiholoģisko palīdzības veidu skolēniem ar mācīšanās grūtībām un izveidot individuālo izglītības plānu;
 4. analizēt un apkopot skolas pieredzi izglītības procesa organizēšanā darbā izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un uzvedības problēmām un iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes vadībai

 

Atbalsta personāla speciālistu kompetences

Sociālais pedagogs:

 •  palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālpedagoģiskās problēmas, kas rada grūtības mācību procesā;
 •  izvērtē skolēna  ģimenes sociālos apstākļus un veido atbalsta sistēmu situācijas uzlabošanai;
 • sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
 • ja nepieciešams, apmeklē ģimeni mājās, pēta skolas sociālo vidi un  izzina problēmu cēloņus;
 • izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu atkarību un dažādu problēmu izplatību skolā;
 •  sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem bērnu sociālo vajadzību nodrošināšanā;
 • jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Skolas psihologs:

 • veic nepieciešamo skolēnu diagnostiku;
 •  ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā;
 • konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības problēmu risinā
 •  palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;
 •  novērtē bērna individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību un skolas vidi;
 •  strādā ar bērnu un ģimeni individuāli;
 • ja nepieciešams, skolas psihologs nosūta bērnu pie speciālistiem;
 •  ievēro konfidencialitāti.

Skolotājs logopēds:

 •  strādā ar 1. – 4. klašu skolēniem, kuriem ir izteikti runas un rakstu valodas traucējumi;
 • veic skolēna runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu un radošu personību.

Skolas medicīnas māsa:

 •  kopā ar skolas administrāciju organizē, kontrolē un nodrošina kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un veselības aizsardzībā;
 • sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību savas kompetences ietvaros; sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem un skolas personālam līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim;
 • veic veselīga dzīvesveida ieviešanu;
 • iespēju robežās novērš kaitīgo paradumu attīstību skolēnu vidē;
 • iespēju robežās nodrošina un pasargā skolēnus no fiziskās un garīgās vardarbības no vienaudžu un pieaugušo puses;
 • seko sanitāri-higiēnisko normu ievērošanai;
 • kopā ar skolas administrāciju nodrošina optimālus apstākļus un seko bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanai skolā.