Dalība projektos

Projekts 8.3.2.2 /16/l/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Projekta mērķis ir  nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz izdividuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Programmas nosaukums

Pedagogi

Robotikas nodarbības

K. Zemture

Datorikas nodarbības

E.Skore

Mācīšanās grupas Latvijas vēsturē

A.Valova

Pedagoga palīgs ukraiņu tautības izglītojamiem

M.Burkovska

Pedagoga palīgs

A.Leimane

Pedagoga palīgs

A.Timofeeva

Pedagoga palīgs

G.Pavlova

Mācīšanās grupas matemātikā 

I.Pinkovska

Mācīšanās grupas matemātikā 

I.Runča

Pedagoga palīgs

I.Šķibuste

Pedagoga palīgs

V.Pastare

“Erasmus+” ir ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā.
 

Tās aptuvenais budžets ir 26,2 miljardi eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu (2014.–2020. g.) finansējums ir gandrīz divkāršojies.

2021.–2027. g. programma ir īpaši orientēta uz sociālo iekļautību, zaļo un digitālo pārkārtošanos, jauniešu dalības veicināšanu demokrātijā.

Tā atbalsta prioritātes un darbības, kas noteiktas Eiropas izglītības telpā, Digitālās izglītības rīcības plānā un Prasmju programmā Eiropai. Šī programma arī

 • atbalsta Eiropas sociālo tiesību pīlāru,
 • īsteno ES jaunatnes stratēģiju 2019.–2027. gadam,
 • veido Eiropas dimensiju sportā.

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Kopš 2017. gada Latvijā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts PuMPuRS ar mērķi – samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet mācības. Laika posmā no projekta sākuma līdz 2019. gada beigām projektā PuMPuRS ir iesaistījušās vairāk nekā 500 izglītības iestādes.

No 2019./2020.mācību gada 2. semestra dalību projektā PuMPuRS ir uzsākusi arī Ventspils 6.vidusskola!

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus, kuri var  pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. 

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” ( pēc izvērtējuma un nepieciešamības) sniedz šādu atbalstu:

 • Konsultācijas ((skolotājs, psihologs)

 • Kompensācija par:

  • sabiedriskā transporta biļetēm (izņemot transporta biļetes pilsētas robežās);

  • ēdināšanu; ( kompleksās pusdienas- 1EUR pašv.finans.+ 1EUR no projekta);

  • individuālajiem mācību līdzekļiem; ( ja ģimenei ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss);

  • individuālās lietošanas priekšmetiem, (ja ģimenei ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss).

Junior Achievement Latvia sabiedriskā labuma organizācija un praktsiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās. Organizācijas misija ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā, uzņēmējspēju veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikai Latvijā, Eiropā un pasaulē..

#Neklusē ir sociāls projekts, kura mērķis ir samazināt mobinga līmeni Latvijā. Projekts tika izveidots Global Shapers Riga Hub ietvaros. Mēs ticam, ka kopā mēs varam radīt laimīgāku dzīvi bērniem Latvijā! #Neklusē arī Tu un iesaisties projekta īstenotajās aktivitātēs!

Latvijas starpskolu lasīšanas projekts “READING CICLE”

Projekta galvenais mērķis ir radīt klasēs pozitīvu lasīšanas kultūru, motivēt studentus lasīt un uzlabot viņu lasītprasmi.