Mācību darbs > Vērtēšana

Vērtēšana

VENTSPILS 6.VIDUSSKOLAS
IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA (skatīt šeit!)

Izdota saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu;
2014.gada 12.augusta MK noteikumu Nr. 468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” 31.punktu;
2013.gada 21.maija MK noteikumu Nr. 281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu ,mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 29.punktu.