Informācija vecākiem

Informācija vecākiem

SKOLAS VĪZIJA
Atvērta, atbalstoša, radoša, uz katra izglītojamā izaugsmi vērsta vidusskola, kurā tehniski nodrošināts, metodiski daudzveidīgs, kvalificētu, mūsdienīgu, par savu darbu pārliecinātu pedagogu vadīts, uz rezultātu un līdzatbildību vērsts mācību un audzināšanas process

PAMATMĒRĶIS
Mērķtiecīga, uz skolotāju un izglītojamo lietpratību (spēju kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust uzskatus reālās dzīves situācijās) attīstīšanu vērsta mācību procesa organizēšana skolā


IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA