Informācija vecākiem

Informācija vecākiem

SKOLAS VĪZIJA

Mūsdienīga, uz izglītojamā izaugsmi vērsta vidusskola, kurā metodiski daudzveidīgs, kvalificētu pedagogu vadīts, uz rezultātu un līdzatbildību vērsts mācību un audzināšanas process.

PAMATMĒRĶIS

Mērķtiecīga, inovatīva, radoša, sadarbībai atvērta vidusskola, kurā kvalificētu pedagogu vadīts, uz rezultātu vērsts mācību process.


IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība izglītojamo uzņemšanai Ventspils 6.vidusskolā

Skolas administrācijas darba laiks