Jaunumi

Jaunumi         

Skolēnu, kuri 2017./2018.m.g. uzsāks mācības Ventspils 6.vidusskolas
1. klasēs nodarbību grafiks.

******

Bērnu, kuri 2017./2018.m.g. mācības uzsāks  Ventspils 6.vidusskolā, reģistrācija sākas 2017. gada 1.februārī plkst. 8.00

*******

Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6., 8., 9., 11. un 12. klašu skolēni.

Diagnosticējošie darbi 3. un 6. klašu skolēniem - februārī un martā. Svešvalodu centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā tiks organizēti martā, savukārt pārējie valsts pārbaudījumi 9. un 12. klašu skolēniem notiks maijā un jūnijā.

*******

R Ī K O J U M S Nr. 186
2016.gada 19.decembrī “Par pateicības izteikšanu”

*******

Ventspils 6. vidusskolas izglītojamo zinātniski pētnieciskā darba reglaments 2016./2017.m. g.

*******

Skolas pašvērtējums 2015./2016.m.g.

*******

 ĒDIENKARTE (27.03. - 31.03.2017.)

******* 

Kontroldarbu grafiks (27.03 - 31.03.2017.)

 
********

Iekšējās kārtības noteikumi

      SLUDINĀJUMI