Skolotājiem

Skolotājiem

Skolas audzināšanas programma

Klases  audzinātāja darbības programma

Klases stundu programmas paraugs

Skaidrojums par darbībām ar psiho aktīvajām vielām

Iekšējās kārtības noteikumi

Darba kārtības noteikumi