Projekti

Projekti

 Pumpurs

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Kopš 2017. gada Latvijā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts PuMPuRS ar mērķi – samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet mācības. Laika posmā no projekta sākuma līdz 2019. gada beigām projektā PuMPuRS ir iesaistījušās vairāk nekā 500 izglītības iestādes.

No 2019./2020.mācību gada 2. semestra dalību projektā PuMPuRS ir uzsākusi arī Ventspils 6.vidusskola!

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus, kuri var  pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. 

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” ( pēc izvērtējuma un nepieciešamības) sniedz šādu atbalstu:

statuss).

*******

Eiropas sociālā fonda “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  

*******

Eiropas parlamenta projekta EUROSCOLA ietvaros Ventspils 6. vidusskolas skolēni piedalījās pasākumā, kas notika  Eiropas Parlamentā Strasbūrā...  

*******

No 2017. gada 15. – 21. aprīlim Ventspils 6. vidusskolas Erasmus+ projekta
                                      “ICT for minimizing dropout”
dalībnieku komanda devās uz Turciju, Sarayonu (Konya), lai piedalītos skolu audzēkņu vienotā mobilitātē, kura norisinājās Sarayonu Mehmet Emine Akdoģan Anatolia licejā. Projekta mobilitātē iesaistījās jaunieši un viņu skolotāji no Rumānijas, Turcijas, Itālijas, Lietuvas un Latvijas.

Ventspils 6. vidusskolu pārstāvēja angļu valodas skolotājas Svetlana Ivanova un Beate Riekstiņa, kā arī 5 skolēni no vidusskolas posmā (10.a – Sintija Jasone, Amanda Vītola, Roberts Repša; 11.a – Reinis Ernestovskis, Jānis Jāzeps Princis).

          Projekta sanāksmju mērķi: uzlabot skolēnu un skolotāju ICT prasmes, nodrošināt skolēnus ar jauniem ICT rīkiem,  kurus varētu izmantot turpmākajās mācībās, apmainīties idejām, kā efektīvāk integrēt ICT mācot skolēnus, lai samazinātu skolas pamešanu, attīstīt skolēnos prezentēšanas un diskusiju prasmes, kā arī kritisko domāšanu, pamatojoties uz skolēnu sagatavotā materiāla kopīgu skatīšanos un analīzi (video filmas un video intervijas).

          Piecu dienu garumā ICT nometnē projekta dalībnieki apguva dažas jaunās ICT rīku kompetences, kā, piemēram, Weebly (lai izveidotu savu mājas lapu), Blogger (lai izveidotu blogus dažādiem mērķiem), Wevideo (lai izveidotu tiešsaites video), Slideshare (lai dalītos ar prezentācijām tiešsaitē). Skolotāji apmainījās ar idejām, kā izmantot jaunos Web 2.0 rīkus, lai integrētu tos mācību stundās.
         Nākamā aktivitāte projekta ietvaros plānota Lietuvā 2018. gada oktobrī.

 

No 2017. gada 23. – 27. oktobrim Ventspils 6.  vidusskolas skolotāji devās uz Rumāniju, Karakalu (Caracal), lai piedalītos Erasmus+ līdzfinansēta projekta
                
“ICT for minimizing dropout’’
Nr. 2016-1-LV01-KA219-022656_2 C3 aktivitātēs, kuras norisinājās Karakalas tehniskajā koledžā “Matei Basarab”. Projektā piedalās
jaunieši un viņu skolotāji no Rumānijas, Turcijas, Itālijas, Lietuvas un Latvijas.
Ventspils 6. vidusskolu pārstāvēja skolotājas Svetlana Ivanova, Vita Hermansone un Elita Špehte. Projekta ietvaros tika rīkotas diskusijas par jauniešu iespējām mācīties un iegūt darbu gan vietējos reģionos, gan ārzemēs, apmeklēta Kraiovas universitāte, kurā Rumānijas pedagogi iepazīstināja ar karjeras iespējām Rumānijā, kā arī tika izstrādāti prezentācijas materiāli ar mērķi rosināt jauniešus domāt par izglītības iespējām, karjeras izvēli un tās alternatīvām.
Nākamā aktivitāte (C4) projekta ietvaros plānota uz Turciju 2018. gada aprīlī.

*******

Eiropas Parlamenta projekta EUROSCOLA ietvaros Ventspils 6.vidusskolas skolēni piedalījās integrētajā mācību stundā par tēmu “Ar sportu par politiku”, kuras laikā pētīja ģenētiski modificētās pārtikas ietekmi uz vidi un cilvēka veselību. - vairāk

VIDEO

******* 

Projekts “Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (Nr.2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059) Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

PASĀKUMI  

 Izglītības attīstības centrs (IAC) partnerībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF) un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centru (NAFO) 2015.gada 1.martā uzsāka īstenot projektu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (Nr. 

2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059). Projekta norises laiks ir no 2015. gada marta līdz 2016. gada aprīlim

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.Projekta mērķis ir sekmēt vienotas, demokrātiskas labklājības sabiedrības veidošanu Latvijā, balstoties uz starpkultūru dialogu, daudzveidīgu sabiedrības grupu integrāciju,

izglītojošām aktivitātēm un aktīvu piedalīšanos sabiedrības dzīvē. Projektā ir iesaistījušās15 izglītības iestādes t.sk. Ventspils 6.vidusskola.

Laikā no 24.līdz 26.septembrim pieci Ventspils 6.vidusskolas pedagogi piedalījās projekta apmācības seminārā. Seminārā tika apskatītas sekojošas tēmas: identitāte un daudzveidība, migrācija, kopienu loma un dimensija integrācijas procesā, Norvēģijas  pieredze imigrantu integrācijā, izaicinājumi  imigrantu integrācijai kopienās, pedagoģiskās pieejas daudzkultūru klasēs un daudzveidības vadība.

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija dalījās pieredzē par imigrantu integrāciju skolā.

 Notika diskusijas ar imigrantiem.

Projekta dalībnieki  tikās ar IZM E.Pap

uli un uzzināja, ko plāno  IZM  imigrantu


jautājumā. Dalībnieki izstrādāja savus ieteikumus, kādu atbalstu izglītības iestādes sagaida no valsts, lai veiksmīgāk organizētu darbu ar skolēniem imigrantiem.

Projekta darbu katras skolas pārstāvji turpinās savās dzīves vietās, organizējot informatīvas sanāksme, diskusijas un cita veida aktivitātes, kuru laikā iepazīstinās sabiedrības pārstāvjus – skolēnus, vecākus un citus vietējos iedzīvotājus – ar minoritāšu un imigrantu iekļaušanu izglītīb

as sistēmā un vietējā kopienā.