Mācību darbs > Metodiskā darba tēma

Metodiskā darba tēma

PAMATMĒRĶIS
Mērķtiecīga, uz skolotāju un izglītojamo lietpratību (spēju kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust uzskatus reālās dzīves situācijās) attīstīšanu vērsta mācību procesa organizēšana skolā 

Skolas darbības virzieni
1.Izglītības kvalitātes nodrošināšana
     1.1.vienā jomā strādājošo pedagogu mācību plānu saskaņošana;
     1.2. vienā klasē strādājošo pedagogu sadarbība;
     1.3. turpināt attīstīt dziļās lasīšanas prasmes;
     1.4. attīstīt un pilnveidot izglītojamo prasmes plānot un organizēt savu darbu, strādāt                       patstāvīgi un grupās, izvēlēties un izmantot dažādus informācijas avotus,  veikt                           pašvērtējumu. 

2. Metodiskā darba organizēšana
     2.1. Atbalsts skolotājiem - semināri, kursi, mācības skolas mācīšanās grupās;
     2.2. skolotāju sadarbība jomas vai vienas klases ietvaros;
     2.3. dziļas lasītprasmes prasmju attīstīšana izglītojamajiem;
     2.4. praktisko iemaņu attīstīšana izglītojamajiem( mazais pētnieks);
     2.5. darbs ar projektā Skola 2030 izveidotajiem dokumentiem un metodiskajiem
            materiāliem. 

Skolas mācību priekšmetu jomas un jomas koordinatori