Mācību darbs > Metodiskā darba tēma

Metodiskā darba tēma

SKOLAS VĪZIJA

Mūsdienīga, uz izglītojamā izaugsmi vērsta vidusskola, kurā metodiski daudzveidīgs, kvalificētu pedagogu vadīts, uz rezultātu un līdzatbildību vērsts mācību un audzināšanas process.

PAMATMĒRĶIS

Mērķtiecīga, inovatīva, radoša, sadarbībai atvērta vidusskola, kurā kvalificētu pedagogu vadīts, uz rezultātu vērsts mācību process.

Skolas darbības pamatvirzieni
1.Izglītības kvalitātes nodrošināšana
   1.1.kvalitatīva mācību stunda;

 1.2. mazākumtautību programmu kvalitatīva realizācija, atbilstoši licencētajam 
mācību plānam( valsts valodas lietojums);
 1.3. sākumskolas un pirmsskolas skolotāju sadarbība, ieviešot uz kompetencēm 
balstītu izglītības saturu;
 1.4. kvalitatīva un efektīva konsultāciju sniegšana;
 1.5. tekstpratības attīstīšana
 1.6. izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstīšana;
 1.7. vienā klasē strādājošo pedagogu sadarbība;
 1.8. pētniecisko prasmju attīstīšana, ievērojot pēctecību;
 1.9. lekcijas un interaktīvas nodarbības. 
 1.10. vidusskolas specializācijas programmu izveide;
 1.11.darbs ar izglītojamiem, kuriem grūtības mācībās;
 1.12. darbs ar talantīgiem skolēniem, zinātniski pētniecisko prasmju attīstīšana.

2. Metodiskā darba organizēšana
   2.1. atbalsts skolotājiem - semināri, kursi, mācības skolas mācīšanās grupās;

  2.2. skolotāju sadarbība jomas vai vienas klases ietvaros;
 2.3. skolotāju kvalifikācijas paaugstināšana atbilstoši pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides plānam;
 2.4. darbs ar projektā Skola 2030 izveidotajiem dokumentiem un metodiskajiem 
 materiāliem.

Skolas mācību priekšmetu jomas un jomas koordinatori