Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

Ventspils 6.vidusskola piedalās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

Karjeras izglītības mērķis skolā ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.
Karjeras izglītības uzdevumi

1. Palīdzēt skolēniem pašattīstīties:

2. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas:

3. Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru:

Karjeras konsultanti skolā -
Kaija Apfelbauma ([email protected])
Marina Avena ([email protected])
Karjeras izglītības īstenošana skolā-

Karjeras izglītības plānotie pasākumi 2020.g.

Karjeras izglītības pasākumi 2019.g. decembrī

Karjeras izglītības pasākumi 2019.g. septembrī-oktobrī 

Karjeras atbalsta pasākumi (marts-maijs)

Karjeras izglītības plāns 2018./2019.m.g.

Karjeras izglītības pasākumi 2019.g. janvāris - februāris

Karjeras izglītības pasākumi decembrī (2018.).

Karjeras izglītības pasākumi novembrī (2018.).

Karjeras izglītības pasākumi oktobrī (2018.).

Mācību ekskursija lidostā “Rīga”.

Izstādē “Skola 2018”.

Karjeras pēcpusdiena “Profesiju pasaulē”

Dažādās profesijas inženierzinātnēs un dabaszinātnēs

Tikšanās ar skolas absolventu Kristapu Smiltnieku

Tikšanās ar Kultūras koledžu 

Ventspils Tehnikumā

Tehnobuss - Tavas iespējas mašīnbūves un metālapstrādes industrijā

Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?"

Zinoo centra nodarbības.

Karjeras atbalsta pasākumi maijā.