Audzināšanas centrs > Kārtības noteikumi

Kārtības noteikumi

Darba kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar
Darba likuma 55. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi


   1. Ventspils 6. vidusskolas (turpmāk – Skola) Darba kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir izstrādāti, ievērojot Darba likuma 55. pantu un saskaņā ar Darba aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
   2. Darba kārtību, darba attiecības starp skolas direktoru (turpmāk – darba devēju) un darbiniekiem nosaka Darba kārtības noteikumi, darba līgums, amata apraksts, darba pienākumu apraksts, noteiktajā kārtībā noslēgtais koplīgums, kā arī darba devēja rīkojumi.
   3. Noteikumi nodrošina Skolā vienotu darba kārtību, kas ir saistoša visiem Skolas darbiniekiem (turpmāk – darbinieki).
   4. Skolas direktors (turpmāk –direktors) darbiniekus iepazīstina ar Noteikumiem, ko apliecina darbinieka paraksts.
   5. Ar Noteikumiem darbinieki var iepazīties skolotāju istabā, kancelejā vai pēc pieprasījuma saņemt to kopiju personiskai lietošanai. Darba tiesiskās attiecības uzsākot , darbinieks iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina to ar parakstu. Ar Noteikumu grozījumiem darbinieki tiek iepazīstināti nekavējoties pēc grozījumu izdarīšanas , o apliecina darbinieku paraksts par iepazīšanos ar veiktajiem grozījumiem.

II. Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana

   6. Darba devējs uz visām vakancēm pieņem pretendentu pieteikumus uz rakstveida iesniegumu pamata.
   7. Darba tiesiskās attiecības nodibina rakstveidā, noslēdzot darba līgumu starp darba devēju no vienas puses un darbinieku no otras puses. Darba līguma viens eksemplārs tiek izsniegts darbiniekam, otrs – darba devējam.
   8. Pirms darba līguma slēgšanas darbinieks iesniedz šādus dokumentus:
      8.1 iesniegumu par pieņemšanu darbā;
      8.2 dzīves gājuma aprakstu (curriculum vitae - CV);
      8.3 diploma (vai cita izglītību apliecinoša dokumenta) kopiju (uzrādot oriģinālu);
      8.4 iesniedz pasi vai identifikācijas karti( uzrādot oriģinālu);
      8.5 personas medicīnisko grāmatiņu;
      8.6 informāciju par elektronisko algas nodokļa grāmatiņu, kas ir pieejama Valsts ieņēmumu        dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, darbiniekam veicot nepieciešamās  darbības     algas nodokļa grāmatiņas reģistrēšanai;
      8.7 iesniegumu par bankas kontu, kur pārskaitīt darba algu;
      8.8. iesniegumu ar lūgumu strādāt blakusdarbā (ja Skola nebūs darbinieka pamatdarbs);
      8.9 valsts valodas prasmes apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja vidējā vai augstākā  izglītība nav iegūta valsts valodā;
      8.10 informāciju par deklarēto un faktisko dzīvesvietu, kā arī telefona numuru un e-pastu;
      8.11 ja mācās, tad divas reizes gadā (septembrī un līdz 1. februārim) jāiesniedz izziņa par  mācību turpināšanu;
      8.12.dokumentu par veselības pārbaudi, ja darba izpildei noteikta šāda likumiska prasība.
   9. Dati par darbinieka piederību arodbiedrībai ir sensitīvi dati, un darba devējam ir aizliegts tos pieprasīt, izņemot gadījumu, kad tiek izteikts darba uzteikums Darba likuma noteiktajā kārtībā.
   10. Noslēdzot Darba līgumu, Darba devējs ir tiesīgs darbiniekam noteikt pārbaudes laiku. Pārbaudes laikā darbinieks un darba devējs ir tiesīgi rakstveidā uzteikt Darba līgumu, nenorādot iemeslu. Pārbaudes laikā neieskaita pārejošas darba nespējas laiku, kad darbinieks nav veicis darbu attaisnojošu iemeslu dēļ.
   11. Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, pamatojoties uz noslēgto darba līgumu, direktors izdod rīkojumu un pret parakstu ar to iepazīstina darbinieku.
   12. Slēdzot darba līgumu, direktors iepazīstina darbinieku ar:
        12.1. amata aprakstu, darbinieka tiesībām, darba pienākumiem un darba apstākļiem;
        12.2. Darba kārtības noteikumiem un citiem iestādes darbību reglamentējošiem  dokumentiem;
        12.3. ar direktora rīkojumu atbildīgās personas veic instruktāžu par darba drošību, ugunsdrošību.
   13. Darbiniekam tiek kārtota personas lieta, kurā ir: personas uzskaites karte, CV, izglītības un tālākizglītības dokumentu kopijas, valsts valodas apliecības (ja darbiniekam tā ir) kopija, pases kopija, rīkojuma par darba tiesisko attiecību nodibināšanu kopija, apliecinājums par datu apstrādi.
   14. Darbinieku personas lietas glabājas Skolas kancelejā. Direktora personas lieta glabājas pie dibinātāja. Pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas darbinieka personas lietu nodod arhīvā.
   15. Darbiniekam izsniegtā ģimenes ārsta izraksts Nr.027/u un obligātā veselības pārbaudes karte atrodas pie Skolas ārstniecības personas (medmāsas).
   16. Algas nodokļu grāmatiņa ir elektronisks ieraksts Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā un tā ir pieejama Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
   17. Darba devējs un darbinieks ir tiesīgi grozīt un pārtraukt darba tiesiskās attiecības, atbilstoši Darba likumā noteiktajām tiesību normām.
   18. Par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu direktors saskaņā ar Darba likuma regulējumu par darba attiecību izbeigšanu izdod rīkojumu, kurā norāda pamatojumu. Darba devēja uzteikuma gadījumā tiek ņemti vērā Darba likuma 98. panta un 101. panta nosacījumi tiesiskam darba devēja uzteikumam.
   19. Darba devējs pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma piecu darba dienu laikā izsniedz izziņu par darba devēja un darbinieka darba tiesisko attiecību ilgumu.
   20. Darba devējs ir tiesīgs atstādināt darbinieku no darba, ja šis darbinieks, veicot darbu vai atrodoties darba vietā, ir alkohola (narkotiku, toksisko vielu) reibuma stāvoklī, kā arī citos gadījumos, ja darbinieka neatstādināšana no darba var kaitēt viņa paša vai apkārtējo drošībai, veselībai, darba devēja vai trešo personu interesēm. Ja atstādināšana no darba ir bijusi nepamatota, darba devējs kompensē darbiniekam visus zaudējumus.
   21. Nesankcionēta un sistemātiska darbinieka prombūtne vai aizkavēšanās bez direktora atļaujas vai rīkojuma var būt par pamatu Darba līguma uzteikumam.

III. Darba organizācija

   22. Darba dienās Skola ir atvērta no plkst.7.00-21.30.
   23. Svētdienās, sestdienās un svētku dienās Skola kā mācību iestāde ir slēgta. Šajā laikā pasākumi notiek ar direktora atļauju vai rakstisku rīkojumu.
   24. Skolā ir noteikta 5 dienu darba nedēļa.
   25. Katra mācību gada sākumā direktors izdod rīkojumu par mācību stundu sākumu, ilgumu un starpbrīžu garumu. Skolotāji ierodas Skolā vismaz 15 minūtes pirms savas mācību stundas sākuma. Skolotāju darba laika sākumu un beigas, atbilstoši tarifikācijai, nosaka mācību priekšmetu stundu un ārpusstundu nodarbību saraksts, kā arī skolas darba plānā paredzētie pasākumi. Darbinieki, ierodoties darbā un dodoties prom no darba, reģistrējas žurnālā pie dežuranta.
   26. Mācību stundu, fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību sarakstus un pagarinātās dienas grupu nodarbību darba laiku apstiprina ar direktora rīkojumu katru mācību gadu.
   27. Skolā noteikts sekojošs stundu sākuma un beigu laiks un starpbrīžu ilgums:
        27.1. 1. mācību stunda 8.10 – 8.50;
        27.2. 2. mācību stunda: 9.00 – 9.40;
        27.3. 3. mācību stunda: 9.50 – 10.30;
        27.4. 4. mācību stunda: 10.40 – 11.20;
        27.5. 5. mācību stunda: 11.30 – 12.10;
        27.6. 6. mācību stunda: 12.20 – 13.00;
        27.7. 7. mācību stunda: 13.10 – 13.50;
        27.8. 8. mācību stunda: 14.00 – 14.40;
        27.9. 9. mācību stunda: 14.50 – 15.30;
        27.10.10. mācību stunda: 15.40 -16.20;
        27.11.11 mācību stunda:16.30 -17.10;
        27.12.12. mācību stunda:17.20 -18.00;
        27.13.13. mācību stunda:18.10 -18.50;
        27.14.14. mācību stunda: 19.00 -19.40;
        27.15.15. mācību stunda:19.50 -20.30;
        27.16.16. mācību stunda:20.40-21.20.
   28. Darbinieka pienākums ir darba laikā atrasties darba vietā – darba teritorijās, kurās darbinieki veic savus darba pienākumus. Ja darba pienākumu veikšana notiek ārpus darba vietas, tas iepriekš jāsaskaņo ar darba devēju.
   29. Bibliotēkas, medicīnas kabineta, lietvedības, psihologa, logopēda, sociālā pedagoga darba laikus apstiprina direktors. Pieņemšanas laiku grafiki izvietoti skolas mājaslapā un informācijas stendos.
   30. Sporta zāles un aktu zāles izmantošanas grafikus katru mācību gadu ar rīkojumu apstiprina direktors.
   31. Ēdnīcas darba laiks – no 7.45-15.00
   32. Garderobes darba laiks –no 7.30-15.30.
   33. Pirmssvētku dienās darba dienas ilgumu par vienu stundu saīsina tehniskajiem darbiniekiem, mācību stundas un nodarbības netiek saīsinātas. Pedagogiem šajās dienās netiek organizēts metodiskais darbs.
   34. Darbinieku līdz viņa aiziešanai kārtējā atvaļinājumā direktors iepazīstina ar prognozējošo darba slodzi nākamajam mācību gadam.
   35. Darbinieks piedalās Skolas mācību gada darba plāna veidošanā un pēc tam - tajā iekļautajos pasākumos, kā arī citos direktora noteiktajos pasākumos.
   36. Dalība pasākumos ārpus darba laika iepriekš jāsaskaņo ar direktoru mutiskā vai - pēc nepieciešamības – arī rakstiskā veidā.
   37. Par pasākumiem ārpus Skolas, kuros darbinieki piedalās kopā ar skolēniem, direktors izdod rīkojumu.
   38. Bez saskaņošanas ar direktoru aizliegts:
        38.1. izmainīt apstiprinātos mācību stundu un nodarbību sarakstus (grafikus), saīsināt vai pagarināt mācību stundu, nodarbību un starpbrīžu ilgumu;
        38.2. mācību stundu laikā organizēt sapulces, sēdes un citus pasākumus;
        38.3. darba laikā veikt sabiedriskos pienākumus.
   39. Darbinieku sanāksmes vai sēdes ilgums nedrīkst pārsniegt 2-2,5 astronomiskās stundas.
   40. Direktors, direktora vietnieki un pedagogi Skolā starpbrīžos veic dežūras saskaņā ar direktora apstiprinātu grafiku un kārtību.
   41.Skolēnu brīvdienās atbilstoši katram pedagogam tarificētajam stundu skaitam nedēļā direktors nosaka pedagogu darba laiku individuālajam darbam ar izglītojamiem, mācību stundu plānošanai un sagatavošanai, profesionālajai pilnveidei, kā arī dalībai izglītības iestādes pasākumos.
   42. Tehniskie darbinieki darba pienākumus veic atbilstoši direktora apstiprinātam darba grafikam. Sētniekiem un apkopējiem apkopjamo teritoriju un platību apstiprina direktors.
   43. Sargi un dežuranti veic darba pienākumus saskaņā ar direktora apstiprinātu maiņu grafiku. Sargiem un dežurantiem aizliegts atstāt darba vietu līdz maiņas darbinieka atnākšanai.
   44. Darbinieks par savu pārejošo darbnespēju nekavējoties paziņo direktoram, direktora vietniekam vai lietvedim vismaz pusstundu pirms sava darba laika sākuma (mutiski, īsziņa, telefoniski - pats vai ar citas personas starpniecību) saslimšanas dienā. Darbinieka darbnespēju apstiprina darbnespējas lapa, kura jāiesniedz darba devējam elektroniski formātā. . Par darba nespējas lapas saņemšanu tās izsniegšanas dienā un katras darba nespējas lapas pagarināšanas dienā darbinieks paziņo direktoram.
   45. Lai nodrošinātu iestādes darbību, darbiniekam ir pienākums aizvietot darba kolēģi viņa prombūtnes laikā.
   46. Uzraudzības un kontroles institūciju (Valsts darba inspekcijas, Valsts ugunsdrošības uzraudzības u.c.) pārstāvju atrašanās un pārvietošanās Skolas telpās pieļaujama tikai attiecīgās Skolas amatpersonas pavadībā.

IV. Darba samaksa

   47. Darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu, kura ietver normatīvajos aktos noteikto darba algu, piemaksas, kā arī prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu atbilstoši likumdošanai.
   48. Darbinieku darba algas aprēķinus veic Ventspils Domes Izglītības pārvaldes nodaļas atbildīgais darbinieks, pamatojoties uz iesniegto tarifikāciju, darba laika uzskaites tabulām un Skolas direktora rīkojumiem.
   49. Ja darbinieks ir prombūtnē attaisnojošu iemeslu dēļ, saskaņā ar Darba likumā noteiktajām tiesību normām, direktors ir tiesīgs nozīmēt citu darbinieku prombūtnē esošā darbinieka pienākumu izpildīšanai, nosakot piemaksu līdz 30% apmērā no pienākumu izpildītāja darba algas.
   50. Aizvietotās stundas tiek norādītas arī darba laika uzskaites tabulā.
   51. Piemaksu un prēmiju sadali saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem darbiniekiem veic direktora apstiprināta komisija, atbilstoši apstiprinātajai Skolas darbinieku materiālās stimulēšanas kārtībai un Ventspils Domes Izglītības pārvaldes piemaksu sadales kārtībai.
   52. Samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku darbiniekam izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma.
   53. Ja darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, darba devējam ir pienākums izmaksāt vidējo izpeļņu Darba likuma 73. pantā noteiktos gadījumos.
   54. Darbiniekam rakstiski jāpiesaka avansa summa katra mācību gada sākumā līdz 1. septembrim, darbiniekiem, ar kuriem darba līgums tiek slēgts pēc 1. septembra – ar iesniegumu pēc pieņemšanas darbā.

V. Atvaļinājumi

   55. Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu darbiniekiem piešķir, pamatojoties uz likumdošanā noteiktajām iespējām, darbinieka rakstisku iesniegumu un saskaņojot to ar darba devēja un darbinieka interesēm. Atvaļinājuma grafiku apstiprina direktors, un darbinieki apliecina to ar savu parakstu.
   56. Pedagogs plāno apmaksāto atvaļinājumu skolēnu brīvdienās.
   57. Darbiniekam un direktoram vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām.
   58. Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.
   59. Darbinieks var prasīt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu par pirmo darba gadu, ja viņš pie darba devēja nepārtraukti nodarbināts ne mazāk kā sešus mēnešus. Darba devējam ir pienākums šādu atvaļinājumu piešķirt pilnā apmērā.
   60. Pedagogiem ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma kopējais ilgums ir astoņas kalendāra nedēļas, tehniskajiem darbiniekiem ikgadējais apmaksātais atvaļinājums ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas.
   61. Pedagogiem diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai piešķir 20 darba dienas ilgu mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu vai bez tās. Ja darbiniekam ir noteikta akorda alga, mācību atvaļinājumu piešķir, izmaksājot vidējo izpeļņu vai neizmaksājot to atbilstoši pēc Darba likuma pedagogiem 157.panta 2. daļa.
   62. Tehniskajiem darbiniekiem valsts pārbaudījuma kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai piešķir 20 darba dienas ilgu mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 44.panta 1.daļai.
   63. Pēc darbinieka motivēta lūguma direktors var piešķirt darbiniekam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas.
   64. Darbiniekam ir pienākums paziņot darba devējam par savu pārejošo darbnespēju atvaļinājuma laikā .
   65. Darbinieka pārejošas darbnespējas gadījumā direktors pārceļ vai pagarina atvaļinājumu saskaņā ar darbinieka iesniegumu par pārejošas darbnespējas dienu skaitu.
   66. Darbiniekam pirms došanās atvaļinājumā iestādes telpas jāatstāj kārtībā, tehnika jānodod atbildīgajam direktora vietniekam saimnieciskajā darbā, parakstoties par tās nodošanu.

VI. Apbalvojumi un pamudinājumi

   68. Saskaņā ar Skolas Nolikumu direktors darbiniekam var izteikt gan materiālu, gan nemateriālu pateicību.
   69. Materiālā stimulēšana, piešķirot prēmijas, naudas balvas vienreizējus pabalstus u.c., iespējama paredzētā budžeta ietvaros un likumdošanā noteiktajā kārtībā.
   70.Darbinieka materiālo stimulēšanu katrā konkrētā gadījumā nosaka ar darba devēja rīkojumu.
   71. Nemateriālā pateicība ir Skolas Pateicības raksts vai arī papildus brīvdienas.
   72. Darba devējam ir tiesības ieteikt darbinieku pilsētas pašvaldības, IZM un valsts mēroga apbalvojumiem.

VII. Darbinieku amatu savienošana

   72. Darbinieks ir tiesīgs savienot amatus vai slēgt darba līgumu ar citu darba devēju, ja tas nav pretrunā ar ārējiem normatīvajiem aktiem un ja darbinieks to ir saskaņojis ar direktoru.
   73. Darbs pie cita darba devēja darbiniekam jāsaskaņo ar direktoru pirms darba tiesisko attiecību nodibināšanas.
   74. Lai sākotnēji saskaņotu darbu pie cita darba devēja, darbinieks iesniedz direktoram iesniegumu, kurā norāda blakusdarba veikšanas vietu (iestādi), amatu un darba laiku, kā arī citu nepieciešamo informāciju.
   75. Direktors pēc iesnieguma izvērtēšanas vizē to ar atzīmi “Saskaņots” vai “Nesaskaņots”, norādot nesaskaņošanas iemeslu. Iesnieguma oriģināls tiek glabāts personas lietā, iesnieguma kopija tiek izsniegta darbiniekam.

VIII. Darbinieku uzvedības noteikumi

   76. Darbinieka pienākums ir godīgi, apzinīgi, savlaicīgi, kvalitatīvi un precīzi veikt mācību un audzināšanas darbu saskaņā ar Darba līgumu, Skolas Nolikumu, Amatu aprakstu, Skolas iekšējās kārtības noteikumiem , direktora rīkojumiem un citu normatīvo aktu prasībām.
   77. Darbinieka pienākums ir atbildēt par skolēnu veselību un drošību, sanitāri higiēnisko normu, darba kultūras, mikroklimata un skolēnu pašapziņas veicinošu apstākļu nodrošināšanu mācību un audzināšanas procesā gan vadītajās mācību stundās, gan klases un Skolas pasākumos, kā arī ārpusskolas pasākumos un dežūrskolotāju pienākumu veikšanas laikā.
   78. Darbinieka pienākums ir instruēt skolēnus par drošības instrukciju prasībām atbilstoši mācību priekšmeta vai nodarbības specifikai.
   79. Darbinieks Skolā nedrīkst smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, atrasties alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī.
   80. Darbinieks Skolā nedrīkst atrasties ar tādām veselības problēmām, kas rada vai var radīt draudus citu darbinieku vai skolēnu drošībai vai veselībai.
   81. Darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot direktoram un atbildīgajiem dienestiem par nelaimes gadījumiem ar skolēniem un darbiniekiem.
   82. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu darbiniekam pienākums ir neizpaust viņa rīcībā nonākušo konfidenciālo informāciju.
   83. Darbiniekam jāapmeklē ārējos normatīvajos aktos noteiktās obligātās veselības pārbaudes un savlaicīgi Skolas medmāsai iesniedz obligātās veselības pārbaudes karti un personas medicīnas grāmatiņu ar ierakstiem, kuri apliecina, ka obligātās pārbaudes ir veiktas. Ja veselības pārbaude nav veikta, darba devējs ir tiesīgs atstādināt no darba pienākumu pildīšanas, nesaglabājot amatalgu.
   84. Darbinieks dienesta stāvokli un informāciju, ko ieguvis, pildot amata pienākumus, izmanto tikai likumīgā veidā.
   85. Darbinieks ir atbildīgs par kārtību darbavietā, inventāra un aparatūras saglabāšanu. Nepieciešamības gadījumā par bojājumiem nekavējoties jāziņo darba devējam.
   86. Skolas darbinieki ir atbildīgi par bērnu un jauniešu tiesību ievērošanu Skolā. Gadījumos, kad tiek slēpta vai noklusēta informācija par likumos noteikto bērnu un jauniešu tiesību pārkāpumiem vai prettiesisku rīcību ar bērniem un jauniešiem, tai skaitā par vardarbību, alkohola un citu atkarīgo vielu lietošanu un izplatību skolēnu vidū, vainīgās personas vai personas, kuras pieļāvušas bezdarbību, saucamas pie atbildības likumdošanā noteiktajā kārtībā vai pret viņiem tiek piemēroti darba likumdošanā minētie sodi.
   87. Paust skolas viedokli par Skolā notiekošo masu mediju pārstāvjiem un citiem interesentiem ir tiesīga tikai Skolas vadības pilnvarota amatpersona.
   88. Darbiniekam nav tiesības darba laikā veikt blakus darbus, kas nav saistīti ar tiešo darba pienākumu veikšanu, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar direktoru.
   89. Darbiniekam nav tiesību nodot darba telpu atslēgas nepiederošām personām vai atstāt nepiederošas personas vienas darba telpās.
   90. Darbinieka pienākums ir rūpēties par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu šķēršļus, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu Skolā, kā arī par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu draudošus vai jau radušos zaudējumus.
   91. Ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla neveic darbu vai veic to nepienācīgi vai citādas prettiesiskas , vainojamas rīcības dēļ ir nodarījis zaudējumus darba devējam, darbiniekam ir pienākums atlīdzināt darba devējam radušos zaudējumus.
   92. Pēc direktora pieprasījuma (rīkojums) darbinieks sniedz rakstveida paskaidrojumu par savu rīcību, kas direktoram šķiet neatbilstoša normatīvo aktu prasībām.
   93. Darba devēja pienākumi:
        93.1. pareizi organizēt darbinieku darbu, ievērojot darba likumdošanas un darba aizsardzības noteikumus;
        93.2. iespēju robežās nodrošināt darbiniekus ar darba līdzekļiem, kas nepieciešami kvalitatīva darba veikšanai attiecīgā specialitātē, amatā;
        93.3. atbalstīt darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanu;
        93.4. radīt tādus darba apstākļus, kas atbilstu darba aizsardzības un darba higiēnas noteikumiem;
       93.5. instruēt darbiniekus par drošības tehnikas, darba higiēnas, ugunsdrošības un citiem darba aizsardzības noteikumiem, kā arī kontrolēt, lai darbinieks izpilda šīs prasības;
       93.6. iejūtīgi izturēties pret darbinieku vajadzībām un prasībām;
       93.7. neizpaust konfidenciālu informāciju par skolas darbiniekiem.

IX. Nepiederošu personu atrašanās skolā

   94. Pedagogu un skolas darbinieku pienākums ir brīdināt skolas dežurantu par gaidāmajiem apmeklētājiem.
   95. Skolas dežuranta pienākums ir noskaidrot nepiederošas personas ierašanās mērķi, lūgt sagaidīt attiecīgo pedagogu vai skolas darbinieku.
   95. Jebkuru citu nepiederošu personu, kura bez pamatota iemesla atrodas skolas teritorijā, skolas darbinieki izraida no skolas pēc paskaidrojuma saņemšanas. Ja nepiederošā persona skolu labprātīgi neatstāj, skolas dežurants izsauc pašvaldības policiju.
X. Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi Skolā
   96. Darba aizsardzības sistēma ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir izveidot drošu un nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības.
   97. Direktora pienākums ir organizēt darba aizsardzības sistēmu Skolā un nodrošināt tās darbību.
   98. Darba aizsardzības sistēma ietver darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidi, darba vides iekšējo uzraudzību un konsultēšanos ar darbiniekiem, lai iesaistītu viņus darba aizsardzības uzlabošanā.
   99. Direktora norīkotajai personai jānodrošina, lai darbinieki ievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus darba vietā.
   100. Direktors nodrošina, ka Skolā tiek izstrādāti darba drošības noteikumi.
   101. Direktors seko, lai tiktu veikta instruktāža darba vietā Darba aizsardzības likumā noteiktos gadījumos.

XI. Disciplinārsodi

   102. Par Skolas iekšējo normatīvo aktu, darba līguma un šo noteikumu neievērošanu, kā arī direktora rīkojumu nepildīšanu, darbiniekam var piemērot Darba likuma 90. pantā noteiktos sodus (piezīme vai rājiens), minot apstākļus, kas norāda uz pārkāpuma izdarīšanu.
   103. Pirms piezīmes vai rājiena izteikšanas darba devējs rakstveidā iepazīstina darbinieku ar viņa izdarītā pārkāpuma būtību un pēc tam pieprasa no viņa rakstveida paskaidrojumu par izdarīto pārkāpumu. Par disciplinārsoda piemērošanu darbiniekam, direktors izdod rīkojumu, ar kuru pret parakstu iepazīstina darbinieku.
   104. Piezīmi vai rājienu izsaka ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, neieskaitot darbinieka pārejošas darbnespējas laiku, kā arī laiku, kad darbinieks ir atvaļinājumā vai neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Par katru pārkāpumu var izteikt tikai vienu piezīmi vai rājienu. Direktors izsniedz darbiniekam rakstveida rīkojumu, ar kuru darbiniekam ir izteikta piezīme vai rājiens.
   105. Darbiniekam ir tiesības prasīt piezīmes vai rājiena atcelšanu mēneša laikā no piezīmes vai rājiena izteikšanas dienas Darba likuma noteiktajā kārtībā
   106. Ja gada laikā no piezīmes vai rājiena izteikšanas dienas darbiniekam nav izteikta jauna piezīme vai rājiens, viņš uzskatāms par disciplināri nesodītu.
XII. Citi jautājumi
   107. Pedagogi mācību procesa laikā (stundās, starpbrīžos, pasākumos) telefonus, planšetdatorus un .c. mobilās ierīces var izmantot darba pienākumu veikšanai.
   108. Skolas darbinieki var izmantot kopētājus, printerus un citu tehniku, ja tas ir nepieciešams izglītības programmu realizācijai, skolas pasākumu organizēšanai un norisei.
   109. Darbiniekiem darbā ierasties korekti lietišķā stilā, tīrā apģērbā, ievērojot personīgo higiēnu.

XIII Noslēguma jautājums

Atzīt par spēku zaudējušu Skolas 2010.gada darba kārtības noteikumus

Direktors V.Jankovska